שוקי לנגסם

מנהל,

טרם

חבר בקבוצת חסד בישראל

שיתוף כרטיס הביקור